FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. kolo letnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

5. 5. 2004

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-3.1 Dobre sa pozrite (5 bodov)

Ak na slnečnú sústavu nakukneme zhora, vidíme Zem obiehať okolo Slnka. Ak sa pozrieme lepšie, všimneme si aj to, že sa zároveň otáča. Tieto dva pohyby môžu mať smer rovnaký (ako na obrázku), alebo opačný. Pozorovaním (z povrchu Zeme prirodzene) zistite, ktorá z týchto možností je správna. Pomôcka: všimnite si pohyb hviezd a Slnka.


A-3.2 Generačný skok (5 bodov)

Čosi visí vo vzduchu. A sú to 2 vrtuľníky. Otec a syn. Sú úplne rovnakí, vyrobení z rovnakých materiálov. Jediný rozdiel je v tom, že syn je presne polovičná kópia otca (formálne, syn je podobný s otcom s koeficientom 1). Oba vrtuľníky točia vrtuľami akurát tak, aby sa udržali na jednom mieste vo vzduchu. Aký je pomer uhlových rýchlostí, ktorými točia svoje vrtule? Aký je pomer výkonov, ktoré na vznášanie sa vynakladajú?


A-3.3 Neexperimentálka (5 bodov)

Aká je minimálna hustota kvapaliny, v ktorej je ešte schopný plávať človek? Uvažujte, že človek pláva rýchlosťou 2 ms-1.


A-3.4 Krv (5 bodov)

Keď chceme vedieť, koľko krvi má daná osoba, a radi by sme to zistiť bez ujmy na jej zdraví, dá sa to aj takto: Do jej krvného obehu vstrekneme tekutinu s objemom V1 = 10 cm3 obsahujúcu rádioaktívne atómy 24Na s aktivitou A1 = 2500 s-1. Jeho polčas rozpadu je T = 15 hod. Po čase t = 10 hod odoberieme vzorku krvi s objemom V2 = 4 cm3 a aktivitou A2 = 1 s-1. Aké množstvo krvi obsahuje naša osoba?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a
JSMF