FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo zimnej časti 17. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

26. 9. 2001

školský rok 2001/2002
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-1.1 Koleso (5 bodov)

Tenké koleso je naplnené troma nezmiešateľnými kvapalinami 1, 2 a 3, ktorých hustoty sú postupne 1, 2 a 3 g/cm3. Uhly pozdĺž obvodu kolesa im prislúchajúce sú 90º, 90º a 180º tak, ako na obrázku. Určte veľkosť uhla a medzi zvislicou a rozhraním medzi druhou a treťou kvapalinou.


A-1.2 Vozíky (5 bodov)

Vozík hmotnosti M sa môže pohybovať po podložke bez trenia. Akou veľkou silou F vodorovného smeru naň musíme pôsobiť, aby sa voči nemu oba malé vozíčky s hmotnosťami m1 a m2 nepohybovali? Neuvažujte trenie medzi vozíčkami a veľkým vozíkom.


A-1.3 Komín (5 bodov)

Máme komín postavený z kociek. Tieto kocky sa po sebe vodorovne šmýkať nemôžu, ľahko sa však rozoberú v zvislom smere. Komín začne padať zo zvislej polohy po jemnom ťuknutí. Pri akom uhle sklonu a a v ktorom mieste sa počas pádu začne rozpadať v smere komína?


A-1.4 Špirála (5 bodov)

Teplota elektrickej špirály sa po zapojení do siete po istom čase ustáli. V tomto okamihu začneme polovicu jej dĺžky ochladzovať vodou. Zanedbajte vedenie tepla medzi časťami špirály s rôznou teplotou. Vypočítajte, ako sa zmení výkon:
        a) ochladzovanej časti,
        b) neochladzovanej časti,
        c) celej špirály.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
Iuventy
a KZDF MFF UK