FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo zimnej časti 17. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

26. 9. 2001

školský rok 2001/2002
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-1.1 Tank (5 bodov)

Máme delo, ktoré strieľa náboje rýchlosťou v0. Jeho hlaveň zviera s vodorovnou rovinou uhol a. Po rovine sa priamo k delu blíži tank rýchlosťou u. Pri akej vzdialenosti tanku od dela musíme vystreliť, aby sme ho zasiahli? V akej vzdialenosti od nás ho strela zasiahne?


B-1.2 Kocka (5 bodov)

Rozpálenú kovovú kocku s hranou dĺžky a položíme na ľad s hustotou rL a teplotou 0ºC. Kocka sa ponorila do ľadu tak, že jej spodná stena sa dostala do hĺbky h. Vypočítajte pôvodnú teplotu kocky TK, ak poznáte jej hustotu r a mernú tepelnú kapacitu c. Predpokladajte, že roztopený ľad sa už ďalej nezohrieva a vzniknutá voda si zachováva teplotu 0°C.


B-1.3 Drevorubači (5 bodov)

Keď drevorubači spília strom, pri páde na zem kmeň nezostane priamy, ale ohýba sa a občas dokonca aj zlomí. Ktorým smerom a prečo sa kmeň ohýba?


B-1.4 Teplomer (5 bodov)

Dve duté sklenené gule s rôznymi polomermi sú spojené trubičkou, v ktorej strede je kvapka ortuti tak, ako na obrázku. Vysvetlite, ako a prečo môže toto zariadenie fungovať ako teplomer.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
Iuventy
a KZDF MFF UK