FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. kolo zimnej časti 18. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

4. 12. 2002

školský rok 2002/2003
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-3.1 Lietadlo (5 bodov)

Bežné dopravné lietadlo letí vo výške 11 km nad hladinou mora rýchlosťou 890 km/h. V tejto výške je tlak vzduchu približne 10000 Pa a teplota okolia –65°C. V kabíne lietadla je izbový tlak aj teplota. Keďže každé lietadlo má netesnosti, musí do kabíny vháňať stále nový vzduch z okolia. Musí lietadlo vháňaný vzduch zohrievať, alebo ochladzovať, aby sa udržiavala vnútri želaná teplota? Prečo?


A-3.2 Global warm(n)ing (5 bodov)

Ak by sa teplota na Zemi zvýšila o 5°C, časť ľadu na jej povrchu by sa roztopila. V dôsledku toho by stúpla hladina oceánov. Popíšte javy vplývajúce na tento vzostup a pokúste sa odhadnúť jeho číselnú hodnotu.


A-3.3 Kozmický seriál (5 bodov)

Odmyslite si na chvíľu zemskú atmosféru a predstavte si, že stojíte na rovníku. Zvislo nahor vyhodíte prvou kozmickou rýchlosťou kameň. Do akej výšky nad povrchom Zeme sa dostane? Pri riešení úlohy otáčanie Zeme: a) neuvažujte, b) uvažujte.


A-3.4 Celaskon (5 bodov)

Odmerajte, aký objem plynu (bubliniek) sa uvoľní z jednej tablety „šumivého celaskonu“.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK