FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo letnej časti 18. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

26. 2. 2002

školský rok 2002/2003
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-1.1 Rámček (5 bodov)

V blízkosti dlhého priameho vodiča s prúdom stojí vo vzduchu kovový rámček (tak, že vodič leží v rovine tohto rámčeka – pozri obrázok). Ak ho chceme od vodiča vzdialiť na miesto vyznačené čiarkovanou čiarou, môžeme si vybrať medzi dvoma možnosťami presunu – buď rámček jednoducho posunieme, alebo ho otočíme okolo jeho strany AB. Oba presuny trvajú rovnako dlho. Pri ktorom z nich sa v rámčeku uvoľní viac tepla? Prečo?


A-1.2 Minca vo vode (5 bodov)

Predstavte si, že sa z výšky H pozeráte kolmo na vodnú hladinu. Vo vzdialenosti h pod vodnou hladinou vidíte malú mincu. V akej skutočnej vzdialenosti od povrchu vody sa minca nachádza? Index lomu vody je n.


A-1.3 Mokrý mýval (5 bodov)

Odmerajte závislosť medze pevnosti toaletného papiera Harmasan mýval (alebo nejakého podobného) od množstva a rozmiestnenia vlhkosti v papieri – plošnej hustoty [g/cm3]. Na navlhčenie papiera môžete použiť napr. injekčnú striekačku.


A-1.4 Kváder v kvádri (5 bodov)

Na naklonenej rovine je dutý kváder hmotnosti m1 a v ňom malý kvádrik hmotnosti m2 (pozri obrázok). Naklonená rovina má sklon j a hmotnosť M, trenie medzi všetkými zúčastnenými telesami je nulové. Sústavu držíme nehybnú, po uvoľnení sa dá do pohybu. Aké zrýchlenie má malý kvádrik vzhľadom na: a) naklonenú rovinu, b) veľký kváder.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK