FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

3. kolo letnej časti 18. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

16. 4. 2002

školský rok 2002/2003
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-3.1 Priemerné Slnko (5 body)

a) Vymyslite a prakticky realizujte experiment, pri ktorom čo najpresnejšie zistíte uhlový priemer Slnka (teda uhol, pod ktorým vidíme slnečný kotúč).
b) Spôsobom, ktorý ste realizovali v časti a) zistite, či je pravdivé nasledovné tvrdenie: „Mesiac je väčší nízko nad obzorom než keď ho máme vysoko nad hlavou.“


A-3.2 Kobylka (5 bodov)

Odhadnite výkon kobylky zelenej pri odraze ku skoku do výšky jeden meter.


A-3.3 Vlak (5 bodov)

Vlak sa pohybuje po priamej ceste. Vnútri vlaku je o podlahu pevne pripevnený stôl. Na stole je zápalková škatuľka. Vlak začne zrazu brzdiť (rovnomerne spomaľovať), čím sa zápalková škatuľka dá do pohybu, až nakoniec padne na zem (pozri obr.) Ako ďaleko od stola dopadne? Uvažujte, že vlak brzdí po celý čas pádu zápalkovej škatuľky. Trenie medzi stolom a škatuľkou je nulové.


A-3.4 Zrkadielko, povedzže mi.. (5 + 1 bod)

Predstavte si polopriepustné zrkadlo. Keď naň zasvietime svetelným lúčom intenzity I, tak zrkadlo prepustí lúč intenzity 2/3I a zvyšok, t.j. lúč intenzity 1/3I odrazí späť. Majme 3 takéto zrkadlá postavené za sebou. Lúč akej intenzity prepustí resp. odrazí táto optická sústava keď na ňu zasvietime lúčom intenzity I?
Pre makačov (bonus bod): riešte túto úlohu pre n zrkadiel postavených za sebou (netreba na to žiadnu ťažkú matiku).


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK