FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo zimnej časti 18. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

30. 10. 2002

školský rok 2002/2003
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-2.1 Odpory (5 bodov)

Máte k dispozícii a) tri, b) štyri 1 W odpory. Zostrojte z nich všetky možné zapojenia (s dvoma výstupmi) a vypočítajte ich odpory týchto zapojení v Ohmoch. Tieto číselné výsledky medzi sebou vynásobte. Aký je výsledok v prípadoch a) a b)?


B-2.2 Prevracanie (6 bodov)

Predstavte si pravidelný trojboký hranol (dĺžka hrany podstavy je a, výška tiež a, hustota ?). Akou najmenšou silou musíme na hranol pôsobiť, aby sme ho prevrhli? Aký musí byť pritom koeficient trenia medzi hranolom a podložkou, aby sa nám to podarilo?


B-2.3 Zápalky (5 bodov)

Zožeňte si päť prázdnych zápalkových škatuliek (najlepšie nových, zachovalých). Pokúste sa pomocou nich postaviť čo najdlhšie schodište podobné tomu na obrázku. Akú najväčšiu dĺžku presahu sa vám podarilo dosiahnuť? Aká je jej teoretická hodnota?


B-2.4 Jedna a či dve? (4 body)

Pokúste sa odhadnúť v akej vzdialenosti vám koľajnice splývajú do jednej.


Tento seminár je organizovaný s podporou
Nadácie Pre Otvorenú Spoločnosť - Open Society Fund
a KZDF FMFI UK