FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo letnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

7. 4. 2004

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-2.1 Nepresný čas (5 bodov)

Mnoho ľudí dnes rozpráva o roztápaní ľadovcov. Málokto však vie, ako to ohrozí švajčiarskych výrobcov hodiniek...
Predpokladajte, že v najbližších rokoch sa roztopí toľko polárneho ľadu, že hladina oceánov stúpne o jeden meter. Odhadnite, ako to ovplyvní dĺžku pozemského dňa!


A-2.2 Vodná planéta (5 bodov)

Vedci objavili zaujímavú novú planétu. Má tvar gule s polomerom R = 6400 km. Celý jej povrch je pokrytý oceánom z obyčajnej vody s hĺbkou H = 15 km. Vedci zistili, že zrýchlenie voľne padajúceho telesa zostáva nezmenené po ponorení do oceánu do rôznych hĺbok. Určte na základe týchto údajov zrýchlenie voľne padajúceho telesa na povrchu planéty, t.j. tesne nad vodnou hladinou. Odporové a vztlakové sily neuvažujte.


A-2.3 Náboj (6 bodov)

Predstavme si situáciu (pozri obrázok): dve rovnobežné kovové dosky kondenzátora (vzdialenosť d) sú vodivo spojené vodičom s ideálnym ampérmetrom. Na začiatku sú dosky nabité rovnakým nábojom Q. V čase t0 z jednej dosky vytrhneme guličku s nábojom q (q je omnoho menší ako Q) a budeme ju ťahať k druhej doske konštantnou rýchlosťou v kolmou na dosky. Zistite a vysvetlite, aký priebeh prúdu I(t) nameriame na ampérmetri.


A-2.4 Mystické plnidlo (4 body)

Predstavte si nasledujúce zariadenie (budeme ho volať plnidlo). Do plnidla stále priteká voda. Nejaký čas, povedzme 10 minút, sa plnidlo touto vodou plní. Potom naraz v priebehu krátkej chvíle všetka voda vytečie z plnidla von a proces sa opakuje od začiatku, t.j. zase sa 10 minút plní.. Ale pozor! O plnidle vám prezradím, že neobsahuje žiadnu pohyblivú súčiastku (teda, že žiadna súčiastka ani jej časť nemení svoju polohu). Je možné takéto plnidlo skonštruovať? Ak áno, ako?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a
JSMF