FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo zimnej časti 19. ročníka

termín príchodu riešení

B-kategória (mladší)

24. 9. 2003

školský rok 2003/2004
FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


B-1.1 Kvádriky (5 bodov)

Na vodorovnej podložke sú na sebe položené dva kvádriky tak, ako na obrázku. Koeficient trenia medzi spodným kvádrikom a podložkou je f1, medzi kvádrikmi je to f2. Akou najmenšou silou F musíme pôsobiť na spodný kvádrik, aby sa telesá začali voči sebe pohybovať? (Horný kvádrik sa začne šmýkať po dolnom...)


B-1.2 Basketbalista (4 body)

Ujo basketbalista dribluje a keďže to je namakaný ujo basketbalista, dribluje úplne rovnomerne. Jeden „dribel“ mu trvá čas t. Akú rýchlosť má lopta vo chvíli, keď ju basketbalista odbije rukou smerom nadol? Lopta má hmotnosť m a vždy po dopade na zem sa odrazí k-násobkom svojej dopadovej rýchlosti.


B-1.3 Čo sa to deje v pohári? (5 bodov)

Urobte nasledujúce experimenty: Do dvoch rovnakých pohárov s rovnakým množstvom vody (teda s rovnakou hmotnosťou) ponorte dva predmety s rovnakým objemom, ale rôznymi hmotnosťami a dva predmety s rovnakou hmotnosťou, ale rôznymi objemami. Skúste plávajúci predmet násilne ponoriť pod hladinu a držať ho tam, alebo ho o dno priviazať. Čo bude v týchto prípadoch ukazovať váha, na ktorej je pohár položený? Experimentujte a svoje výsledky nezabudnite teoreticky zdôvodniť, teda popísať, prečo vám vyšlo to, čo vám vyšlo.


B-1.4 Partizán v dave (6 bodov)

Predstavte si, že pred sebou máte 11 rezistorov. Z nich má desať odpor 10 W, jeden (chybný) má veľkosť 30 W. Najmenej koľkými meraniami ste zaručene schopní nájsť medzi rezistormi ten, ktorého odpor je väčší? Nespoliehajte sa na šťastie – popíšte postup hľadania a počet meraní, ktoré v najhoršom prípade potrebujete na úspešné nájdenie chybnej súčiastky. (Za 1 meranie považujeme to, že odpory zapojíme do ľubovoľnej schémy a následne zmeriame odpor medzi nejakými 2 bodmi schémy). Prečo je tento počet meraní minimálny?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a