FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

1. kolo zimnej časti 20. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

29. 9. 2004

školský rok 2004/2005

riesenia@fks.sk

FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-1.1 Pravý Pltnícky Problém (5 bodov)

Predstavte si jazero s hustotou vody r, na ktorom pláva drevená klada. Klada má tvar hranola s podstavou rovnostranného trojuholníka (dĺžka strany je l) a je dosť dlhá (teda rozmery podstavy sú oveľa menšie ako výška). Hustota dreva je r/2. Táto klada môže plávať na jazere napríklad špicom nahor alebo nadol (obrázky). Zrátajte prácu, ktorú je potrebné vynaložiť na to, aby sa klada dostala zo stavu (1) do stavu (2). Je niektorá z týchto polôh stabilná?


A-1.2 Balónomer (5 bodov)

Experimentálne čo najlepšie určite závislosť polomeru balóna (bežného, z hračkárstva) od tlaku v jeho vnútri.


A-1.3 Valce (5 bodov)

Tri rovnaké valce s polomerom R sú položené na seba, tak ako na obrázku. Medzi valcami, ako aj medzi valcom a podložkou je trenie s koeficientom f. Čo musí spĺňať f, aby bola sústava v rovnováhe?


A-1.4 Balón v autobuse (5 bodov)

Malá Zuzka cestuje s rodičmi domov v autobuse. Na svojej bugine ma priviazaný balón naplnený héliom, boli na púti vo Višňovom. Balón sa pekne vznáša nad buginou, autobus ešte stojí. A zrazu sa autobus pohne, kam sa pohne balónik vzhľadom na autobus? Ak viete, že tiažové zrýchlenie je g (kolmo na vozovku) a zrýchlenie autobusu je a (vodorovne s vozovkou), určite i sklon šnúrky balónika.


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a