FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR

2. kolo letnej časti 20. ročníka

termín príchodu riešení

A-kategória (starší)

6. 4. 2005

školský rok 2004/2005

riesenia@fks.sk

FKS, KZDF MFF UK

info@fks.sk

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

www.fks.sk


A-2.1 P(a)lacka (5 bodov)

Majme kruh vyrezaný z homogénneho materiálu s hmotnosťou m a polomerom r. Jeho moment zotrvačnosti vzhľadom na os, ktorá prechádza stredom a je kolmá na rovinu kruhu, je 1/2mr2 (vľavo). Aký je moment zotrvačnosti vzhľadom na os, ktorá prechádza stredom a leží v rovine kruhu (vpravo)? Skúste úlohu vyriešiť bez použitia integrálov.


A-2.2 Rádio jádia (5 bodov)

Jadro rádia Ra22688 , ktoré je v pokoji, sa rozpadá na jadro radónu Rn22286 a časticu α42 (jadro He42). Vypočítajte akou rýchlosťou sa bude pohybovať častica α42 dostatočne dlho po zrážke, keď už môžeme zanedbať vzájomné pôsobenie s Rn22286 . Všetky rýchlosti sú malé v porovnaní s rýchlosťou svetla. Pokojové energie sú v tabuľke.


A-2.3 PolE na osi (5 bodov)

Vypočítajte veľkosť intenzity E elektrického poľa na osi prstenca s polomerom r nabitého rovnomerne rozmiestneným nábojom Q vo vzdialenosti x od jeho stredu.


A-2.4 Priame kmity (5 bodov)

V medzihviezdnom priestore sa nachádza priamka p ktorá sa otáča okolo svojho bodu P konštantnou uhlovou rýchlosťou veľkosti ω. Celé sa to nachádza v homogénnom magnetickom poli kolmom na rovinu pohybu priamky s indukciou B. Po priamke sa môže bez trenia pohybovať bodový náboj Q s hmotnosťou m. Vedci po dlhom skúmaní zistili, že za istých okolností koná tento náboj harmonické kmity po priamke p s rovnovážnou polohou v bode P. Čo musí spĺňať náboj Q, aby k tomuto javu došlo a aká je perióda týchto kmitov?


Tento seminár je organizovaný s podporou
KZDF FMFI UK
a